Nury Gonzaga
28 10月 2018
David Rahming
12 10月 2018
Abdullah Alsadani
28 9月 2018
David Rahming
27 9月 2018
Pedro Tolemei
28 8月 2018
Roger Cortez
10 8月 2018
Josh Combs
08 8月 2018
Aleksandar Cendic
07 8月 2018
Andriy Sabanskyy
08 7月 2018